LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Souhlas se zpracováním údajů

  INFORMACE

  o zpracování osobních údajů

  LB Cemix, s.r.o., IČ 27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), informuje o tom, že má v úmyslu o Vás shromáždit a zpracovat osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pouze pro následující účely:

   

  • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou poštou či telefonicky, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění;
  • analýza osobních údajů umožňující zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
  • pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

  Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány příslušnými zaměstnanci správce, příp. smluvním zpracovatelem (např. reklamní agentura, jiná osoba v rámci koncernu správce). Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.

   

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí nepovinné (je nutný Váš souhlas) [čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení]. Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to sdělením v písemné formě doručeným do sídla správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Neuvedete-li při udělení souhlasu podle této informace jinak, má se za to, že svůj souhlas udělujete na dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě odvolání souhlasu podle předchozího odstavce budou Vámi poskytnuté osobní údaje zlikvidovány bezodkladně. Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení. Svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů můžete uplatnit v sídle správce.

   

  PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU

  Potvrzuji, že jsem byl/a ze strany správce informován/a v rozsahu stanoveném Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů o zpracování svých osobních údajů, poskytnuté informaci rozumím a nemám proti tomuto zpracování žádných námitek. Zároveň uděluji správci výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu podle shora uvedené informace o zpracování osobních údajů a dále v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích. Souhlasy podle předchozí věty uděluji na dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu zpracování osobních údajů, neuvedl/a-li jsem při udělení souhlasu jinak.